ARDENNE MAISON BVBA                                                         WWW.ARDENNEMAISON.BE

ONTMIJNERLAAN 17                                                                INFO@ARDENNEMAISON.BE

8200 BRUGGE

BANK : Be 98 0018 3034 1193

 

 

Huurvoorwaarden Chateau Vieux Chemîn

Algemeen

 

Diegene die de huurovereenkomst afsluit is aansprakelijk voor alle betalingen. Tevens is hij aansprakelijk voor de door hem, medehuurders, huisdieren (mits voorafgaande schriftelijke afspraak) of eventuele gasten veroorzaakte schade, ook indien deze schade na zijn vertrek uit de woning vastgesteld wordt. De woning dient door de huurder en zijn medebewoners met de vereiste zorg te worden bewoond, met inachtneming van de rust voor de omgeving en zijn omwonenden.

Voor een ideaal en aangenaam verblijf raden wij aan de woning te huren voor maximum  8 volwassenen, er zijn echter 1 extra reisbedjes voorzien voor de kinderen. Er zijn 4 kamers ruim voorzien om een extra reisbedje bij te plaatsen. Er mogen nooit meer personen aanwezig zijn dan het aantal slaapplaatsen zoals vermeld in onze voorwaarden. Er is geen toelating voor tenten, caravans of motorhomes. Huisdieren zijn om praktische en hygiënische redenen NIET toegelaten, tenzij met overleg en zeer goede afspraken met de huiseigenaars!

Linnengoed: Er zijn in alle slaapkamers hoofdkussens en dekbedden aanwezig met beschermhoes. De huurders moeten zich voorzien van lakens en/of dekbedovertrekken en kussenslopen. Ook bij gebruik van slaapzak is een onderlaken en kussensloop vereist. Wij wassen regelmatige basis onze beschermers. Indien iemand deze per ongeluk heeft vuil gemaakt, gelieve ons hiervan te verwittigen, zodat wij deze bij de eindcontrole kunnen verversen. De eindverantwoordelijke controleert ook het beddengoed en matrasbeschermers. Indien deze schoongemaakt dient te worden zullen de kosten bij de afrekening van de waarborg afgehouden worden.

Eindschoonmaak:

De woning goed opkuisen (stofzuigen) is een vereiste bij het verlaten ervan. Verdere schoonmaak is voorzien na vertrek. Het is prettig om binnen te komen in een propere woning, gelieve dan ook steeds respect te hebben voor de woning en het materiaal. Bij ontbreken van materiaal na uw verblijf zullen de nodige kosten van uw waarborg worden afgetrokken. Ingeval van huisdier, extra goed kuisen, stofzuigen en zeker dweilen. Bij vertrek: pannen, servies en bestek dienen afgewassen (vaatwas) en terug op hun plaats opgeborgen te zijn. Door u verplaatst meubilair terug op de oorspronkelijke plaats zetten. Barbecue, houtkachel en roosters na gebruik reinigen in de daartoe voorziene metalen asemmer. Alle prullenbakjes en vuilbakken keuken leegmaken en reinigen. Alle huisvuil gescheiden zoals reeds voorgeschreven in de vuilbakken in de berging  te werpen. Papier en karton, restafval,  versafval, pmd, glas dient ook in de voorziene afvalcontainer te doen. Bij het verlaten van de woning wordt de restafval,  de versafval, en de pmd in de kooi buiten op straat  geplaatst. Glas kan u kwijt in de glascontainer bij het kerkhof, karton halen wij op.  Ramen en deuren sluiten. Alle binnendeuren laten openstaan voor ventilatie. Steeds goed controleren of u niets vergeten bent.

 

"Goede afspraken maken goede vrienden"

 

Juridische verantwoordelijkheid Chalet Vieux Chemîn

Artikel 1.

Chalet Vieux Chemin kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige verstoring, wijziging of verhindering van het verblijf van de klant, indien dit het gevolg is van onvoorziene of onoverkomelijke gebeurtenissen buiten zijn wil. Chalet Vieuxinkan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ongemakken, veroorzaakt door het werk van derden, zoals gemeente, provincie, enz. Evenmin kan Chalet Vieux Chemin; verantwoordelijk worden gehouden voor onderbreking van water of elektriciteit indien dit het resultaat is door overmacht. Chalet Vieux Chemin wijst elke verantwoordelijkheid af voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage, persoonlijke eigendommen of voertuig, zomede voor kosten, voortvloeiend uit het niet op tijd bereiken van het vakantiehuis ten gevolge van vertraging.

Artikel 2.

Reserveren en prijs. Een reservering is geldig vanaf het moment, dat Chalet Vieux Chemin; de vereiste aanbetaling heeft ontvangen. Het betalen hiervan houdt in, dat de huurder heeft kennis genomen en akkoord gaat met de hier genoemde algemene huurvoorwaarden en de volledige omschrijving van de woning, die hij heeft gehuurd. De prijzen van Chalet Vieux Chemin; zijn berekend in EURO'S en zijn per woning per week of andere periode, indien zo vermeld op de huurovereenkomst. BTW is hier niet van toepassing. Kosten van maaltijden, dranken, enz. zijn nooit in de prijs inbegrepen. eindschoonmaak, verbruikskosten, enz. zijn bij de woningomschrijving vermeld en zijn bij de prijs inbegrepen, tenzij anders vermeld.

Artikel 3.

Betaling van de huurprijs. Voor iedere reservering moet 400 € van de huurprijs worden aanbetaald. Deze aanbetaling moet binnen 7 dagen na de factuurdatum door Chalet Vieux Chemin ontvangen zijn. Het restant moet uiterlijk 6 weken voor de aanvang van het verblijf in de vakantiewoning door Chalet Vieux Chemin zijn ontvangen. Indien dit niet heeft plaats gevonden, zal de huurder een brief/email of bericht ontvangen met het verzoek het restant binnen 5 werkdagen te betalen. Gebeurt dit niet, dan zal dit gezien worden als een annulering van de woning door de huurder en zijn de annuleringsvoorwaarden van artikel 4 van toepassing. Chalet Vieux Chemin heeft dan tegelijkertijd het recht de betreffende vakantiewoning opnieuw voor verhuur aan te bieden. Indien de reservering minder dan 6 weken voor de aanvang van de huurperiode plaats vindt, dan dient betaling van de volledige huurprijs per ommegaande plaats te vinden. Na ontvangst van het restant van de huurprijs, worden de reispapieren per ommegaande aan de huurder toegestuurd. Hierbij is alle noodzakelijke informatie betreffende routebeschrijving, adres en naam van de persoon, waar de sleutel kan afgehaald worden, of code van het sleutelkluisje.

Artikel 4.

Annulering door de huurder. Elke annulering moet schriftelijk, of per mail aan Chalet Vieux Chemin worden gemeld. Chalet Vieux Chemin brengt de volgende bedragen in rekening, afhankelijk van de datum van annulering door de huurder: annulering meer dan 3 maanden voor de aanvang van de huurperiode: 10 euro. annulering tussen de 90e en de 60e dag voor de aanvang van de huurperiode: 25% van de huur. annulering tussen de 59e en de 15e dag voor de aanvang van de huurperiode: 50% van de huur. annulering minder dan 15 dagen voor de aanvang van de huurperiode: 100% van de huur. Indien de huurder geen gebruik maakt van de vakantiewoning of deze voor het einde van de huurperiode verlaat, zal er geen enkel restitutie plaats vinden.

Artikel 5.

Annulering door Chalet Vieux Chemin. Indien door onvoorziene omstandigheden Chalet Vieux Chemin een huurovereenkomst moet annuleren, zal de huurder hiervan onmiddellijk op de hoogte worden gebracht en restitutie van aanbetalingen plaatsvinden. Indien de annulering van de huurovereenkomst niet het resultaat is van overmacht, dan zal Chalet Vieux Chemin bovendien een extra bedrag van 20% van de huursom betalen, zijnde de gebruikelijke vergoeding voor schade en ongemak.

Artikel 6.

Klachten en geschillen. Geen enkele klacht zal in behandeling worden genomen, indien deze niet binnen 48 uur na het in bezit nemen van de vakantiewoning telefonisch wordt gemeld en wordt gevolgd door een aangetekend schrijven. Dezelfde regel geldt, indien er zich tijdens het verblijf in de vakantiewoning iets ernstigs voordoet. Indien de huurder weigert bezit te nemen van de vakantiewoning, omdat de staat van de woning niet overeenkomst met wat hij er redelijkerwijs van mag verwachten, dan dient hij onmiddellijk contact op te nemen met Chalet Vieux Chemin. Indien het niet mogelijk is om tot overeenstemming te komen, dan moet hij de klacht door een ter zake kundige, een deurwaarder of een notaris laten verifiëren, teneinde een objectief oordeel te verkrijgen. Het huidige contract is opgesteld en moet worden geïnterpreteerd naar Belgisch recht. Alle geschillen, die uit dit contract zouden kunnen rijzen vallen onder de exclusieve jurisdictie van het Belgische gerecht.

Artikel 7.

Omschrijving; Alle losbladige informatie of informatie op de Internet site van Chalet Vieux Chemin betreffende de vakantiewoning, de indeling, het meubilair of de desbetreffende voorzieningen is te goeder trouw verstrekt, op basis van gegevens van de eigenaar of geconstateerd naar aanleiding van controles ter plekke door Chalet Vieux Chemin. ; Indien hierin een verandering plaats vindt tussen het moment van reservering en de aanvang van de huurperiode, zal men de huurder hierover informeren, doch dan kan Chalet Vieux Chemin hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld. Indien, ondanks alles, de informatie betreffende de vakantiewoning, de indeling, het meubilair, het maximum aantal bewoners of de desbetreffende voorzieningen niet juist blijkt te zijn, dan dient de huurder Chalet Vieux Chemin hiervan onmiddellijk in kennis te stellen, zodat deze het één en ander kan herstellen. Alle informatie betreffende toerisme en sportieve activiteiten is door derden verstrekt en valt buiten de verantwoordelijkheid van Chalet Vieux Chemin.

Artikel 8.

Aankomst en vertrek. De aankomst in een vakantiewoning vindt normaliter plaats tussen 16 en 19 uur, tenzij anders is overeengekomen. Het wordt aanbevolen om de avond voor vertrek telefonisch contact op te nemen met degene, die de ontvangst regelt, teneinde een precieze tijd en plaats af te spreken en om opnieuw te bellen, indien de afspraak gewijzigd moet worden ten gevolge van onvoorziene omstandigheden. Indien deze procedure niet wordt gevolgd, kan Chalet Vieux Chemin niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet in bezit kunnen nemen van de woning op het moment, dat de huurder ter plekke arriveert. De vakantiewoning moet uiterlijk om 10 uur verlaten worden op de dag van vertrek. De verantwoordelijke moet dan opnieuw verwittigd worden om de sleutel op te halen en eindcontrole van de woning uit te voeren.

Artikel 9.

Maximum aantal bewoners. In een vakantiewoning mogen niet meer dan 8volwassenen logeren. Indien dit aantal overschreden wordt, kan degene, die de ontvangst regelt de toegang tot de vakantiewoning aan deze extra personen ontzeggen. Indien er op een later tijdstip, buiten medeweten van degene, die de ontvangst regelt, toch extra personen in de woning komen logeren, ontstaat er onmiddellijk een vordering van 25% van de huursom per extra persoon, die, indien nodig, zal worden ingehouden op de waarborg.

Artikel 10.

Huisdieren; In de woning is het niet toegestaan om een huisdier mee te nemen, tenzij in overeenkomst met Chalet Vieux Chemin; en omschreven in de huurovereenkomst.

Artikel 11.

Waarborg; Het bedrag van de waarborg staat op het huurcontract vermeld. Dit bedrag dient contant te worden betaald bij ontvangst van de sleutels. Conform de wet wordt deze waarborg binnen 2 weken na het verlaten van de woning teruggestort, onder aftrek van eventuele kosten voor het herstel van achteraf geconstateerde schade aan de woning. Indien de huurder de afval voorschriften niet opvolgt kan naargelang de omvang van het afvalprobleem een bedrag tot 50€ van de borg worden ingehouden.

Artikel 12.

Bijkomende kosten;  Water,gas en elektriciteit zijn inbegrepen tenzij anders overeengekomen.  Dit betreft normaal gebruik, dus geen zwembadjes vullen ; geen elektrische of hybride wagen laden (tenzij er specifieke afspraken worden gemaakt in de huurovereenkomst. We behouden het recht om een bijkomende vergoeding voor gas en elektriciteit te vragen bij een stijging van de kost met meer dan 10%. De huurder zal hiervan vooraf ingelicht worden.

De verblijfstax (gemeentetax) is ten laste van de huurder en wordt apart vermeld in de huurovereenkomst.

Artikel 13.

Schoonmaak; Het huis dient schoon en netjes te worden aangetroffen. Is dit niet het geval, dan moet dit onmiddellijk aan degene, die de ontvangst regelt gemeld worden, zodat deze het één en ander kan herstellen. Bovendien dient de huurder dit binnen 12 uur aan Chalet Vieux Chemin te melden.

Bij het vertrek dient de huurder de woning schoon en netjes achter te laten, met bijzondere aandacht voor het sanitair, de keuken, het glaswerk en de vloer. Voor zover de huurder dit bij ondertekening van dit document reeds heeft gemeld, of anders is overeengekomen kan hij er voor kiezen om de eindschoonmaak zelf uit te voeren. Dit dient gemeld te worden bij reservatie. Niettemin behoud de eigenaar zich het recht voor een extra bedrag met de waarborg te verrekenen, indien de eindschoonmaak niet naar behoren is verricht. Roken; Er wordt vriendelijk gevraagd NIET te roken in de vakantiewoning. Er zijn verschillende asbakken buiten voorzien om te roken. Dit uit respect voor de woning en de andere toekomstige vakantiebewoners.